Αποποίηση Ευθυνών

Καμία εγγύηση

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη. Η Apco Systems δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και το υλικό που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, η Apco Systems δεν εγγυάται ότι:

– αυτός ο ιστότοπος θα είναι συνεχώς διαθέσιμος ή διαθέσιμος,
– οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.
Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί ή προορίζεται να αποτελέσει οποιουδήποτε είδους συμβουλή.

Περιορισμοί ευθύνης

Η Apco Systems δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντί σας (είτε σύμφωνα με το νόμο της επικοινωνίας, το δίκαιο των αδικοπραξιών ή με άλλο τρόπο) αναφορικά με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ιστοτόπου, τη χρήση του ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επεξεργασίας του και σύνδεσής του με άλλες πηγές:
– στο βαθμό που ο ιστότοπος παρέχεται δωρεάν, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια,
– για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή επακόλουθη απώλεια, ή
– για τυχόν επιχειρηματικές ζημίες, απώλεια εσόδων, εισοδήματος, κερδών ή αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια συμβάσεων ή επιχειρηματικών σχέσεων,
– απώλεια φήμης ή υπεραξίας ή ζημιές ή διαφθορά πληροφοριών ή δεδομένων.
Αυτοί οι περιορισμοί ευθύνης ισχύουν ακόμη και αν η Apco Systems έχει ενημερωθεί ρητά για την πιθανή απώλεια.

Reasonableness

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που ορίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποποίησης ευθυνών είναι λογικοί.
Εάν δεν πιστεύετε ότι είναι λογικές, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Άλλα μέρη

Αποδέχεστε ότι, ως οντότητα περιορισμένης ευθύνης, η Apco Systems έχει συμφέρον να περιορίσει την προσωπική ευθύνη των στελεχών και των υπαλλήλων της. Συμφωνείτε ότι δεν θα προσφύγετε προσωπικά κατά των στελεχών ή των υπαλλήλων της Apco Systems αναφορικά με τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί των εγγυήσεων και της ευθύνης που ορίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποποίησης ευθυνών θα προστατεύσουν τα στελέχη της Apco Systems, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τους διαδόχους, τους αναθέτοντος και υπεργολάβους καθώς και την Apco Systems.

Μη εφαρμόσιμες διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτής της αποποίησης ευθυνών είναι ή διαπιστώνεται ότι είναι μη εφαρμόσιμη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτό δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα των άλλων διατάξεων της εν λόγω αποποίησης ευθύνης του ιστότοπου.

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Η Apcopay ενθαρρύνει τους εμπόρους και τους πελάτες τους να έχουν μια δίκαιη και αμερόληπτη πολιτική επιστροφής χρημάτων.

Η Apcopay δεν χειρίζεται τα κεφάλαια του πελάτη, αλλά παρέχει μια υπηρεσία τεχνικής σύνδεσης ενός εμπόρου με έναν processor πληρωμών ενόψει της επεξεργασίας μιας συγκεκριμένης πληρωμής.

Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή χρημάτων από έναν πελάτη, η Apcopay ενθαρρύνει τον πωλητή και τον πελάτη να επικοινωνήσουν απευθείας σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής χρημάτων του πωλητή για να καταλήξουν σε φιλική λύση.

Αυτό θα μειώσει τη δυνατότητα ενδεχόμενων chargebacks που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόστιμο και για τα δύο μέρη.

Ας ξεκινήσουμε!

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα!

!
!
!
!
!
!